கணினிமயமாக்கப்பட்ட கணக்கியல் மற்றும் Ms Office வகுப்புக்களை

E-TEC Computer School - Located in நிட்டம்புவ Town. It is registered organization. Classes conducted by qualified degree teachers.
Visits: கம்பஹ, ,கொழும்பு

கணினிமயமாக்கப்பட்ட கணக்கியல் மற்றும் Ms Office வகுப்புக்களை
Institute of Business Administration - IBA Campus

IBA Campus has been operating since 2002 with study centers in கண்டி, குருணாகல், களுத்துறை, காலி, பதுள்ளை, மஹரகம, இரத்தினபுர, கிரிபத்கொட

Institute of Business Administration - IBA Campus
Computer Classes for BIT, BSE, BSc IT, BCS, HND IT, IGCSE ICT, Local சா/த A/L ICT, SCJP, SCWCD

ஆசிரியர்: Viraj Sahabandu (ஆண்‍) - BSc. (Hons.), BSE special (OUSL).
Visits: ,கொழும்பு, களுத்துறை, கம்பஹ, இரத்தினபுர.

Computer Classes for BIT, BSE, BSc IT, BCS, HND IT, IGCSE ICT, Local சா/த A/L ICT, SCJP, SCWCD
C, C++, Pascal, VB6 (Visual Basic), C#, VB.Net, Data bases (MS Access,SQL server,oracle and MySQL)

Janaka (ஆண்) - NIBM, SLIIT, BSc (computer science) Sp. University of Colombo(internal).
இடங்கள்: இரத்தினபுர, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, நாவல, மதுகமை

ஐசோபிட் Metro Campus

A premier ICT Education centre which was established in the new millennium, a Sri Lankan company managed by a group of leading ICT professionals.

ஐசோபிட் Metro Campus
Jayasekera Management Centre - JMC

நிறுவனம்: JMC was launched in 1972 with the sole and whole objective of reaching and maintaining the highest levels in the professional education sector.

Conduct ICT classes for School Children

நிறுவனம்: Apex Computer Training School. Graphic/Digital Animation classes by a teacher with over 16 years of experience. இடங்கள் இரத்தினபுர, இலங்கை சனநாயக

Infortec International - Institute of Information Technology

Courses: Software Engineering, Java, BCS HEQ, BIT, ICJP, OCJP, ICDL, MCTS, C++, Multimedia, Android, AutoCAD, ISAP, Networking, Hardware, Web Designing, C# TA

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்