தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் / GIT வகுப்புக்களை

H.M.T.B. Herath (ஆண்) - BSc. Sp(Hons) In Information Technology (SLIIT), MSc. in Computer Science (Peradeniya).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல், கேகாலை, கொழும்பு, பொத்துஹரை

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் / GIT வகுப்புக்களை