தரம் 6 to 11 தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Anuruddha Jayawardana (ஆண்) - BIT(university of Colombo school of computing), Software Engineer, IT lecturer.
இடங்கள்: குருணாகல், பதெனிய, வாரியபொல

Institute of Business Administration - IBA Campus

IBA Campus has been operating since 2002 with study centers in கண்டி, குருணாகல், களுத்துறை, காலி, பதுள்ளை, மஹரகம, இரத்தினபுர, கிரிபத்கொட

Institute of Business Administration - IBA Campus
Advanced Technological Institute - குருணாகல்

One of the leading institutes conducting Higher National Diplomas.It is governed by SLIATE which is under the Ministry of Higher Education.
இடங்கள்: குருணாகல்

Advanced Technological Institute - குருணாகல்
Network / Security / C++ / Java / Python / PHP for Uni Subjects, IT Assignments, ICT உ/த சா/த

Dushmantha (ஆண்) - A tutor, visiting lecturer who have more than 4 years of experience in teaching / lecturing IT / Computer Science subjects.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல்

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் / GIT வகுப்புக்களை

H.M.T.B. Herath (ஆண்) - BSc. Sp(Hons) In Information Technology (SLIIT), MSc. in Computer Science (Peradeniya).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல், கேகாலை, கொழும்பு, பொத்துஹரை

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் / GIT வகுப்புக்களை
Excel, Advanced Excel Classes

ஆசிரியர்: Ananda Godage Anupaseela (ஆண்‍) - Home visited Excel, Advanced Excel Classes conducted by an experienced lecturer

ஆங்கிலம் மற்றும் IT பாடநெறிகள்

I-Tec College - One of the Sri Lanka’s leading IT and English academy since its opening in 2001.
இடங்கள்: குருணாகல்

ஆங்கிலம் மற்றும் IT பாடநெறிகள்
ETS Campus and Computer Training Centre

ETS has committed itself to the highest standards of education.
இடங்கள்: கண்டி, காலி, குருணாகல், கேகாலை, பண்டாரவளை, பதுள்ளை, மாவனல்லை, வரகாபொலை

ETS Campus and Computer Training Centre
Jayasekera Management Centre - JMC

நிறுவனம்: JMC was launched in 1972 with the sole and whole objective of reaching and maintaining the highest levels in the professional education sector.

Certificate Course on Office Administration - கண்டி, மாத்தளை, குருணாகல்

Wasantha Samarawickrema (பெண்) - Executive Diploma in Business Administrating - University of Colombo.
இடங்கள்: கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி, குருணாகல், மடலே

Infortec International - Institute of Information Technology

Courses: Software Engineering, Java, BCS HEQ, BIT, ICJP, OCJP, ICDL, MCTS, C++, Multimedia, Android, AutoCAD, ISAP, Networking, Hardware, Web Designing, C# TA

IDM Achievers international Campus

Sri Lankas First IT Education Institute which Started in 1981.
இடங்கள் Island-wide, இலங்கை சனநாயக