ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - புவியியல், வரலாறு, MS Office, இஸ்லாம்

Hashir Haniffa (ஆண்) - Taught at ST.Benedict’s college Kandy, More than 9 years working experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, ஹன்டேஸ்ஸ