உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - பொதுத் தகவல் தொழிநுட்பம் , வலை அபிவிருத்தி மற்றும் வடிவமைப்பு வகுப்புக்கள்

Dinesh Hewawasam (ஆண்) - BSc graduate.
இடங்கள்:: கொழும்பு, களுத்துறை, இலங்கை சனநாயக