உ/த ICT, சா/த ICT, GIT, Office Course, Software Courses

ஆசிரியர்: Nuwan Dissanayake (ஆண்‍) - BSc(Hons) MIS.
Visits: கம்பஹ, கிரிபத்கொட, வெலிவேரிய

உ/த ICT, சா/த ICT, GIT, Office Course, Software Courses