தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தரம் 6 to தரம் 9 மற்றும் சா/த

Sampath Withanaarachchi (ஆண்) - B.Sc in Management and Information Technology, !0 years IT Management experience.
இடங்கள்: ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கனேமுல்லை, கம்பஹ

Cambridge கணினி விஞ்ஞானம் / IT தரம் 8, 9, 10 மற்றும் AS/A2

Dhanushka nilanka (ஆண்) - B.CA [University of Bangalore India]..
இடங்கள்: கம்பஹ, ராகமை

Excel, Advanced Excel Classes

ஆசிரியர்: Ananda Godage Anupaseela (ஆண்‍) - Home visited Excel, Advanced Excel Classes conducted by an experienced lecturer

தகவல் தொடர்பாடல் for Adults, working staff, non working staff and for students

Ranmal Lasantha (ஆண்) -Msc(UK), MCT [Microsoft Certified Trainer], Microsoft Certified Solution Associate, MOS [Microsoft Certified Office Specialist].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கொழும

தகவல் தொடர்பாடல் for Adults, working staff, non working staff and for students
ICT Class (O/L,A/L) and Kids Computer Class

ஆசிரியர்: D. Liyanage (ஆண்‍) - More than 15 years experience on ICT field.
Visits: கம்பஹ