தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த உ/த வகுப்புக்களை

Bishan De Silva (ஆண்) - Bsc (Hons.) in IT, Dip Mul, MCSA, RHCSA, CCNA, CCENT.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கிரிபத்கொட, கொடகம, கொட்டாவை, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பொரலஸ்கமுவ

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த உ/த வகுப்புக்களை
Python, Pascal, MS SQL, Office Packages), Computer Networking, Android App Developing

Nuwan Hirantha Rathnayaka (ஆண்) - MSc in Information Technology and Strategic Innovation (Kingston University - UK) (Reading), NCC (IDCS) - UK.
இடங்கள்: கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொ

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தரம் 6 to தரம் 9 மற்றும் சா/த

Sampath Withanaarachchi (ஆண்) - B.Sc in Management and Information Technology, !0 years IT Management experience.
இடங்கள்: ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கனேமுல்லை, கம்பஹ

கணினி வகுப்புக்களை Home Visit / குழு வகுப்புக்களை

Indika (ஆண்) - Diploma and Advanced Diploma in Computer Based Accounting at University Of Sri Jayawardenepura.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கனேமுல்லை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, நிட்டம்புவ, பியக

கணினி வகுப்புக்களை Home Visit / குழு வகுப்புக்களை
Cambridge கணினி விஞ்ஞானம் / IT தரம் 8, 9, 10 மற்றும் AS/A2

Dhanushka nilanka (ஆண்) - B.CA [University of Bangalore India]..
இடங்கள்: கம்பஹ, ராகமை

Excel, Advanced Excel Classes

ஆசிரியர்: Ananda Godage Anupaseela (ஆண்‍) - Home visited Excel, Advanced Excel Classes conducted by an experienced lecturer

ICT Teacher

ஆசிரியர்: Anil Upendra (ஆண்‍) - BSc IT, MA(Edu), SLTS.
Visits: கம்பஹ, கனேமுல்லை, கடவத்த, கிரிபத்கொட

IT and Mathematics Classes

ஆசிரியர்: Prageeth Niranjan (ஆண்‍) - BSc Special Hons (IT), BSc Physical, Over 10 years experience.
Visits: கிரிபத்கொட, களனி, மாகொல, கடவத்த

ICT Class (O/L,A/L) and Kids Computer Class

ஆசிரியர்: D. Liyanage (ஆண்‍) - More than 15 years experience on ICT field.
Visits: கம்பஹ