பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் - With Confident

Rifan Amer (ஆண்) - Over 4 years of teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, கொழும்பு

MS Office and Soft Skills - Corporate and Individual / group Training

Asoka Walpitagama (ஆண்) - Conducted over 1,500 training sessions on Windows, MS Office ( Excel, Word, Power-Point, Outlook ) and soft skills.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, கொழும்பு, கொழும்பு

Institute of Business Administration - IBA Campus

IBA Campus has been operating since 2002 with study centers in கண்டி, குருணாகல், களுத்துறை, காலி, பதுள்ளை, மஹரகம, இரத்தினபுர, கிரிபத்கொட

Institute of Business Administration - IBA Campus
IT / கணினி வகுப்புக்களை

Valentine Wicrkramarathne (ஆண்) - Served many private institutes as a Senior Lecturer from 1995 to 2005.
இடங்கள்: அளுத்கம, களுத்துறை, காலி, கொழும்பு, பாணந்துறை, மதுகமை, மொரோந்துடுவ, ஹொரன

ஐசோபிட் Metro Campus

A premier ICT Education centre which was established in the new millennium, a Sri Lankan company managed by a group of leading ICT professionals.

ஐசோபிட் Metro Campus
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை மாணவர்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் ஐந்து

Priyangika Gamage (பெண்) - Professional Member [BCS]. Reading for Master of Science (MSc.) in IT and Strategic Innovation.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கராபிட்டிய, காலி

ETS Campus and Computer Training Centre

ETS has committed itself to the highest standards of education.
இடங்கள்: கண்டி, காலி, குருணாகல், கேகாலை, பண்டாரவளை, பதுள்ளை, மாவனல்லை, வரகாபொலை

ETS Campus and Computer Training Centre
Jayasekera Management Centre - JMC

நிறுவனம்: JMC was launched in 1972 with the sole and whole objective of reaching and maintaining the highest levels in the professional education sector.

Infortec International - Institute of Information Technology

Courses: Software Engineering, Java, BCS HEQ, BIT, ICJP, OCJP, ICDL, MCTS, C++, Multimedia, Android, AutoCAD, ISAP, Networking, Hardware, Web Designing, C# TA

IDM Achievers international Campus

Sri Lankas First IT Education Institute which Started in 1981.
இடங்கள் Island-wide, இலங்கை சனநாயக

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்