தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம், GIT (சா/த உ/த உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் தரம்), 6 to உ/த - கோட்பாடுகள் மற்றும் மற்றும் மீட்டல்

Ananda Herath (ஆண்‍) - Over 17 years of experience in IT filed and over 10 years experience as an IT, WebIT, Network Consultant.
Visits: ,கொழும்பு, suburbs

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த உ/த வகுப்புக்களை

Bishan De Silva (ஆண்) - Bsc (Hons.) in IT, Dip Mul, MCSA, RHCSA, CCNA, CCENT.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கிரிபத்கொட, கொடகம, கொட்டாவை, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பொரலஸ்கமுவ

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த உ/த வகுப்புக்களை
Apex Campus for Global Education - நுகேகொடை

Apex Campus - A Higher Educational Institute which promotes local and foreign Diplomas, Higher Diplomas, Degrees, Professional programs.
இடங்கள்: நுகேகொடை

Apex Campus for Global Education - நுகேகொடை
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த

Udara Dahanayaka (ஆண்) - B.Tech (Engineering) (Hons) (OUSL), Visiting Lecturer, Software Engineer, 8 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு

கணினி வகுப்புக்களை (Home visit)

Melani (பெண்) - Over 15 years experience in the IT field.
இடங்கள்: ஏகல, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம

கணினி வகுப்புக்களை (Home visit)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Ajith (ஆண்‍) - Over 17 years experience, Worked at IDM, Singapore Informatics ,SRM University,PIBT as a Tutor / Lecturer / Manager.
Visits: ,கொழும்பு

Sedex Institute of Education - நுகேகொடை and பொரலஸ்கமுவ

Sedex Education offers educational program ranging from certificate levels to degree level.
இடங்கள்: நுகேகொடை

Sedex Institute of Education - நுகேகொடை and பொரலஸ்கமுவ
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை

Isuru Udayanga (ஆண்) - Working as an IT Consultant, Following Master of Information Technology at the University of Colombo.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு 05, கொழும்பு 06, கொஸ்வத்த, கொஹுவல, தேஹிவல

Sasip Institute - நுகேகொடை

நிறுவனம்: Sasip Institute - Classes for Advanced Level Science, Arts and Commerce streams in English and Sinhala medium.
இடங்கள்: நுகேகொடை

Sasip Institute - நுகேகொடை
Class ஐந்து தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த / MS Office Package / OpenOffice Package / தரம் 6-9 உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Ayesha Gamage (பெண்) - Bachelor of Information Technology [UOC], Over 7 years of Experience in Teaching.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, நாவல, நுகேகொடை, மஹரகம

வரலாறு ஐந்து சா/த மற்றும் உ/த

Dilanka Madushan (ஆண்) - A graduate of University of Sri Jayawardenepura, Working as a History teacher.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கடுவெல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, மாலபே, ராஜகிரிய

Londontec City Campus - நுகேகொடை, மதுகமை

Londontec has had a phenomenal growth from being an institution providing courses on electronics to a campus offering world class degrees and diplomas.
இடங்கள்: நுகேகொடை, மதுகமை

Londontec City Campus - நுகேகொடை, மதுகமை
Siksil Institute of Business and Technology [SIBT]

SIBT is a distinguished institute of recognition in the Sri Lankan IT and Management education arena offering internationally accredited courses since 2001.
இடங்கள்: கம்பஹ, நுகேகொடை

Siksil Institute of Business and Technology [SIBT]
ICT / Computer Specially designed kids course for 1 year

Xavier (ஆண்) - Reading M.Sc(Computer Science), B.Sc(Hons.) in IT, Sun Certified Java Programmer.
இடங்கள்: களுபோவில, கொழும்பு 05, கொஹுவல, நாவல, நுகேகொடை, பொகுந்தர, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, ராஜகிரிய

Institute of Universal Higher Studies - IUHS

IUHS Campus is the sister company of “SASIP”, a well renowned and leading Advanced Level (A’level) private education institute.
இடங்கள்: நுகேகொடை

Institute of Universal Higher Studies - IUHS