தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம், GIT (சா/த உ/த உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் தரம்), 6 to உ/த - கோட்பாடுகள் மற்றும் மற்றும் மீட்டல்

Ananda Herath (ஆண்‍) - Over 17 years of experience in IT filed and over 10 years experience as an IT, WebIT, Network Consultant.
Visits: ,கொழும்பு, suburbs

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த

Udara Dahanayaka (ஆண்) - B.Tech (Engineering) (Hons) (OUSL), Visiting Lecturer, Software Engineer, 8 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு

IETI - Industrial Engineering Training Institute

Industrial Engineering Training Institute - A National level training institute established in 06th of November 1985.
இடங்கள்: மொரட்டுவ

IETI - Industrial Engineering Training Institute
Best Teacher - O/L, A/L, adults for computers

Dilshan Warnasuriya (ஆண்) - An undergraduate.
இடங்கள்: பாணந்துறை, மொரட்டுவ

Best Teacher - O/L, A/L, adults for computers
Esoft College of Engineering and Technology - கடுபெத்த

ESOFT College of Engineering & Technology is an Affiliated Institute of the Kingston University, London.
இடங்கள் Katubedda, மொரட்டுவ

Esoft College of Engineering and Technology - கடுபெத்த
ICT O/L, ICT for beginners, MS Office applications for banking exams - Moratuwa and near by areas

ஆசிரியர்: Saneera Silva (ஆண்‍) - 9 years of experience, BCS, BIT UCSC.
Visits: ,கொழும்பு, மொரட்டுவ, ரட்மலான, Agulana, பாணந்துறை, களுத்துறை

BIT for 21000/=

நிறுவனம்: Wide Awake Solutions [Pvt] Ltd.
இடங்கள் பெப்பிலியான, கொஹுவல, நுகேகொடை, மஹரகம, ஹோமாகம, பொரலஸ்கமுவ, ,கொழும்பு, மொரட்டுவ, Kottawa

உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - பொதுத் தகவல் தொழிநுட்பம் , வலை அபிவிருத்தி மற்றும் வடிவமைப்பு வகுப்புக்கள்

Dinesh Hewawasam (ஆண்) - BSc graduate.
இடங்கள்:: கொழும்பு, களுத்துறை, இலங்கை சனநாயக