தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த

Udara Dahanayaka (ஆண்) - B.Tech (Engineering) (Hons) (OUSL), Visiting Lecturer, Software Engineer, 8 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு

British Language Centre - கொழும்பு 10, நுகேகொடை, வாட்டல

British Language Centre - Started in 2008 it's service had catered as a language school and language testing centre.
இடங்கள்: கொழும்பு 10, நுகேகொடை, வாட்டல

British Language Centre - கொழும்பு 10, நுகேகொடை, வாட்டல
Dress making, Cookery, Cake, Hobby craft and computer courses

Talent Hub Academy - Qualified and experienced trainers. Reasonable rates. Safe environment. Practical based training.
இடங்கள் ,கொழும்பு 10

FLITS Vocational Training Institute - டிப்ளோமா 10

FLITS Vocational Training Institute is the perfect training outlet in Colombo for a bright future paved in Automobile Engineering,
இடங்கள்: டிப்ளோமா 10