கணனிக் கல்வி

A Ganeshananthan (ஆண்) - MBA(IT), MBCS, MACS, PCP. [Experiences as Analyst  Programmer, IT Manager, Lecturer].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06

கணனிக் கல்வி
Languages and General Courses - கொழும்பு 6

Offers high standard language classes and internationally recognised General Courses and IT courses.
இடங்கள் ,கொழும்பு 6, இலங்கை சனநாயக

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை

Isuru Udayanga (ஆண்) - Working as an IT Consultant, Following Master of Information Technology at the University of Colombo.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு 05, கொழும்பு 06, கொஸ்வத்த, கொஹுவல, தேஹிவல

American Institute of Computer Tech வெல்லவத்தை

நிறுவனம்: AICT - The largest IT, Languages and Mobile Technologies awarding institute in Sri Lanka in the field of Information Technology.
இடங்கள்: கொழும்பு 06

Summerset College - மஹரகம

Summerset College - Students are provided with professional counseling , scholarship schemes.
இடங்கள்: கண்டி, கொழும்பு 06, மஹரகம, மாத்தறை

Summerset College - மஹரகம
IT for O/L, A/L and all

S. Chathurangani (பெண்‍) - BIT graduate has more than ten years experience, Higher Diploma for Web Designing.
Visits : ,கொழும்பு Suburbs

Dharul Hikma Institute

நிறுவனம்: Dharul Hikma Institute, Details: City and Guild approved courses, Montessori teacher training, Computer courses in Mattakkuliya, இலங்கை சனநாயக

Dharul Hikma Institute
OpenArc Campus

Started in 1995 with the vision to provide leading edge Professional IT Education, today OpenArc Campus is a leading computer training institutions. TA