தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த

Udara Dahanayaka (ஆண்) - B.Tech (Engineering) (Hons) (OUSL), Visiting Lecturer, Software Engineer, 8 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு

கணினி வகுப்புக்களை (Home visit)

Melani (பெண்) - Over 15 years experience in the IT field.
இடங்கள்: ஏகல, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம

கணினி வகுப்புக்களை (Home visit)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Ajith (ஆண்‍) - Over 17 years experience, Worked at IDM, Singapore Informatics ,SRM University,PIBT as a Tutor / Lecturer / Manager.
Visits: ,கொழும்பு

Metropolitan Institute of Business Management

Offers diploma and certificate courses which enhance knowledge, management skills and talents.
இடங்கள்: கொழும்பு 3/4/7, நேகோம்போ, யாழ்ப்பாணம், ராஜகிரிய

Metropolitan Institute of Business Management
MS Office and Soft Skills - Corporate and Individual / group Training

Asoka Walpitagama (ஆண்) - Conducted over 1,500 training sessions on Windows, MS Office ( Excel, Word, Power-Point, Outlook ) and soft skills.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, கொழும்பு, கொழும்பு

Microsoft Certifications, Oracle, CISCO, Sun Java, MySQL, ITIL, PMP, Office

NetAssist International - Was established as a BOI approved joint venture between Singapore Net Assist Services and CEG.
இடங்கள்: கண்டி, கொழும்பு 03

Microsoft Certifications, Oracle, CISCO, Sun Java, MySQL, ITIL, PMP, Office
Turnkey IT Campus - கொழும்பு, கண்டி

Turnkey IT Training was established for the purpose of imparting quality IT education in the field of Computer Hardware and Networking.
இடங்கள்: கொழும்பு, கண்டி

Turnkey IT Campus - கொழும்பு, கண்டி
நெட்வொர்க்கிங்

நிறுவனம்: E-win Networks. Tutor with over 11 years teaching experience.
இடங்கள் யாழ்ப்பாணம், கொழும்பு, இலங்கை சனநாயக

நெட்வொர்க்கிங்
IT for O/L, A/L and all

S. Chathurangani (பெண்‍) - BIT graduate has more than ten years experience, Higher Diploma for Web Designing.
Visits : ,கொழும்பு Suburbs