தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் உ/த மற்றும் சா/த, BIT கொழும்பு பல்கலைக்கழக

Keeth Samarakoon (ஆண்) - Visiting lecturer for BIT Degree [University of Colombo], Over 7 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, பெப்பிலியான

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் உ/த மற்றும் சா/த, BIT கொழும்பு பல்கலைக்கழக
Computer Classes for BIT, BSE, BSc IT, BCS, HND IT, IGCSE ICT, Local சா/த A/L ICT, SCJP, SCWCD

ஆசிரியர்: Viraj Sahabandu (ஆண்‍) - BSc. (Hons.), BSE special (OUSL).
Visits: ,கொழும்பு, களுத்துறை, கம்பஹ, இரத்தினபுர.

Computer Classes for BIT, BSE, BSc IT, BCS, HND IT, IGCSE ICT, Local சா/த A/L ICT, SCJP, SCWCD
C, C++, Pascal, VB6 (Visual Basic), C#, VB.Net, Data bases (MS Access,SQL server,oracle and MySQL)

Janaka (ஆண்) - NIBM, SLIIT, BSc (computer science) Sp. University of Colombo(internal).
இடங்கள்: இரத்தினபுர, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, நாவல, மதுகமை

Jayasekera Management Centre - JMC

நிறுவனம்: JMC was launched in 1972 with the sole and whole objective of reaching and maintaining the highest levels in the professional education sector.

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்