தகவல் தொழில்நுட்பம்

Janaka (ஆண்) - PgD. in Information Systems Management (University of Colomo), BSc. in Management Information Systems (NIBM).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, நிட்டம்புவ

தகவல் தொழில்நுட்பம்
Jayasekera Management Centre - JMC

நிறுவனம்: JMC was launched in 1972 with the sole and whole objective of reaching and maintaining the highest levels in the professional education sector.