சட்டம் (LL.B / Attorney-at-Law)

Kanishka Namal Jayasinghe (ஆண்) - LL.B(Hons) [University of Wolverhampton], BA(Hons) [University of Peradeniya], MBA [University of Wolverhampton].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு