ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் (Edexcel iGCSE / Cambridge GCE) GMAT, GRE, SAT (Verbal/English) TOEFL, IELTS, exams 2019/20

Immanuel Jebamony (ஆண்) - LCG (London), TEFL (Cambridge - UK), PhD (USA) - Former Tutor (Manhattan Prep - New York, University of California - USA).இடங்கள்: அத்திடிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை

IELTS மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை

New Brisbane Academy - The tutor has been engaged in tutoring since 1972 and has prepared students for GCE and ACCA (Eng), AIB (Eng), and RIA (Canada).
இடங்கள்: பிலியந்தலை

IELTS மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை
IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L

Ranjan Guruge (ஆண்) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L
ஆங்கிலம் ஜெர்மன் மற்றும் IELTS வகுப்புக்களை

German Classes for A1 to C2 Exams of Goethe Institute, German / General English for OL and AL 2020/21, IELTS (Band 5-9).
இடங்கள்: பிலியந்தலை

IELTS Preparation - பிலியந்தலை

IELTS Coaching Academy - Preparation programmes commences every month, small groups or individual sessions.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, பிலியந்தலை

IELTS வகுப்புக்களை - Home visits only

Chiran (ஆண்) - BA in English (University of North Texas, USA), Dip. in English (NIBM), Dip. in Business Management (USJP), MBA (Aldersgate University College).
இடங்கள்: அத்திடிய, நுகேகொடை, பன்னிப்ப

IELTS வகுப்புக்களை - Home visits only
IELTS ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sena Haggalla (ஆண்) - Former Accountancy, English Instructor at the Colombo Atlas Hall and Stafford College.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொழும்பு 08, நுகேகொடை

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS, O/L, A/L

ஆசிரியர்: Clarance Wijeratne (ஆண்‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
Visits: ,கொழும்பு and suburbs