உ/த வர்த்தகக் கல்வி (லண்டன், உள்ளூர்), ACCA & CA (SL)

Satva Academy - Our approach is to make education Insightful, Inspiring and Enjoyable.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06

உ/த வர்த்தகக் கல்வி (லண்டன், உள்ளூர்), ACCA & CA (SL)
பட்டய கணக்கியல் வகுப்புகள்

Ashein Panditharatne (ஆண்) - MBA - Postgraduate Institute of Management (PIM) SJP, BSC (Hons) - Computer systems and networking

உ/த பொருளியல் வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் (கோட்பாடுகள், மற்றும் மீட்டல், Paper வகுப்புக்களை) - முதல் நாள் இலவசம்

Sanath Withanage (ஆண்) - B.Sc. Accounting (Special) Degree, Master’s (Reading), ICASL Finalist, An investment analyst.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

உ/த பொருளியல் வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் (கோட்பாடுகள், மற்றும் மீட்டல், Paper வகுப்புக்களை) - முதல் நாள் இலவசம்
உ/த கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, சா/த வணிக, லண்டன் சா/த - A 80 % சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Ishan Kumara (ஆண்) - B.Com (Sp), CA finalist, CBA, international School Teacher.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கந்தானை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, நுகேகொடை, மாலபே

Corporate leader a visiting lecture ஐந்து business studies Pearson exams Edexcel, Cambridge AS/AL

Niroshan Kurera (ஆண்) - Academic MBA (Finance and International Business) ICFAI University - University of Chartered Financial Analysis, Dehradun, India)இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கொழும்ப

பொருளியல் வர்த்தகக் கல்வி class ஐந்து உ/த உள்ளூர் மற்றும் professional exams

Ashan Lahiru (ஆண்) - BSc Business Administration (Business Economic) special, Passed ICASL Cab 2. Completed IBSL Diploma of Applied Banking and finance.

Business Statistics for A/L s and Undergraduates

ஆசிரியர்: Jude Rohana Silva (ஆண்‍) - Business Statistics Special Degree, over 14 years experience.
Visits: கம்பஹ, ,கொழும்பு