கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, பொருளியல், கணிதம் - Edexcel, Cambridge, ACCA, AAT, உ/த, சா/த, CIMA

ACCA, AAT AL. OL, CIMA, CMA OL ABE, degree by panel including expert who helped many students to get A, B, C passes.
இடங்கள்: கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை

ABE business management classes

Kai Samsudeen (பெண்) - BBA in Business Management, ABE fully qualified.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, நுகேகொடை, பிட கோட்டே, ராஜகிரிய