உத்தரவாத்த்துடனகூடிய பொருளியல் வகுப்புகள்

Mohamed Naflian (ஆண்)Mohamed Naflian (Male) - BBA special in Financem AAT finalist,CA [BCA reading].
இடங்கள்: கொழும்பு 4/6/8/10, தேஹிவல, பலாங்கொடை, ராஜகிரிய, வெல்லம்பிட்டிய

உத்தரவாத்த்துடனகூடிய பொருளியல் வகுப்புகள்