கணக்கியல் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - உ/த கணக்கியல் ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம் Banking மற்றும் Other

Shashika Gamage (ஆண்) - BBM Accountancy (Special) Degree in Univercity of Kelaniya, Following Corporate Level of CASL, obtained NAV ERP certficate [CASL].
இடங்கள்: கடவத்த, ராகமை, வாட்டல

கணக்கியல் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - உ/த கணக்கியல் ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம் Banking மற்றும் Other