உத்தரவாத்த்துடனகூடிய பொருளியல் வகுப்புகள்

Mohamed Naflian (ஆண்)Mohamed Naflian (Male) - BBA special in Financem AAT finalist,CA [BCA reading].
இடங்கள்: கொழும்பு 4/6/8/10, தேஹிவல, பலாங்கொடை, ராஜகிரிய, வெல்லம்பிட்டிய

உத்தரவாத்த்துடனகூடிய பொருளியல் வகுப்புகள்
AAT - தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - கொழும்பு

A N Professional Studies - Has many successful stories in providing education to students since 2015.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பொரலஸ்கமுவ, மட்டக்களப்பு

AAT - தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - கொழும்பு