இலங்கையின் பிளாஸ்டிக் மற்றும் ரப்பர் நிறுவனம்

The Plastics and Rubber Institute of Sri Lanka - A national association of polymer industry professionals established in 1960.
இடங்கள்: ராஜகிரிய

இலங்கையின் பிளாஸ்டிக் மற்றும் ரப்பர் நிறுவனம்