சா/த, உ/த - Cambridge மற்றும் Edexcel பாடத்திட்டம் - வர்த்தகக் கல்வி, பொருளியல் மற்றும் கணக்கியல்

Yohan Cooray (ஆண்) - MSc in International Business & Marketing (Canterbury Christ Church University), Bachelor of (Hons) in Business Administration.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, களனி, கிரிபத்கொட

AME - Academy of Management Education

AME - An Education service provider in Sri Lanka offering a range of professional qualifications such as CIMA, CMA, CA and ACCA.
இடங்கள் கல்கிசை

AME - Academy of Management Education
IDM Nations Campus - Highly Trusted Higher Education Partner

A pioneering higher education institute in Sri Lanka, rooted services in 1981 offering nationally accredited, internationally recognized opportunities.
இடங்கள்: அட்டாளைச்சேனை, கம்பஹ, கல்முனை, கொழும

IDM Nations Campus - Highly Trusted Higher Education Partner

 Grade 1 to A/L All Subjects