உளவியல் - Edexcel மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம்

Dushika (பெண்) - BSc Psychology, MSc Clinical and Health Psychology.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 05, கொழும்பு 08, நுகேகொடை, பொரலஸ்கமுவ, ராஜகிரிய, வாட்டல

Bachelor of Science Honours in Psychology - The Open University of Sri Lanka

This programme is structured for individuals interested in understanding the discipline of Psychology and its many sub fields.
இடங்கள்: நுகேகொடை

உளவியல் tuition for edexcel / Cambridge AS and A2

Chandima (பெண்) - MSc reading at Coventry university,UK and have experience in field of psychology for 3 years.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு

உளவியல் tuition for edexcel / Cambridge AS and A2
ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின்

USJP is one of the leading universities of the nation which is not second to any other local or international university in terms of knowledge creation
இடங்கள்: நுகேகொடை

International College of Business & Technology

The institute is the leading tertiary education providers in Sri Lanka with the largest number of students in the private sector higher education industry.