உளவியல் பயிற்சி - Edexcel / Cambridge - IGCSE / IAL / AS / A2

Udara Dewamuni (ஆண்) - PhD Candidate (Psychology), School of Education, Business University of Costa Rica. (Universidad Empresarial de Costa Rica).
இடங்கள்: கொழும்பு, மாலபே, ரட்மலான

உளவியல் பயிற்சி - Edexcel / Cambridge - IGCSE / IAL / AS / A2
உளவியல் tuition for edexcel / Cambridge AS and A2

Chandima (பெண்) - MSc reading at Coventry university,UK and have experience in field of psychology for 3 years.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு

உளவியல் tuition for edexcel / Cambridge AS and A2
Classes Available - English, IELTS, உளவியல், Pre-School Teacher Training

English Leadership Academy was Established In 2013 for Language and Leadership Training.
இடங்கள்: கொழும்பு, கொழும்பு 09

Classes Available - English, IELTS, உளவியல், Pre-School Teacher Training
Lecturer - Child and Educational உளவியல், Business Management, Financial Accounting

A.W.M. Akram (ஆண்) - F.I.A.B, AUKAP, Dip in TT, H-Dip Edu Mgt.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கல்கிசை, கொலன்னாவ, கொழும்பு, கொழும்பு 06, கொழும்பு 15

Humanities/ Management/ Maths/ English Classes

ஆசிரியர்: Dhanishka (பெண்‍) - MBA, BSc (Psychology), PG diploma (Counselling), Certificate in Industrial Relations, Certificate in HRM.
இடங்கள் உள் கோட்டை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்