உளவியல் - Edexcel மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம்

Dushika (பெண்) - BSc Psychology, MSc Clinical and Health Psychology.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 05, கொழும்பு 08, நுகேகொடை, பொரலஸ்கமுவ, ராஜகிரிய, வாட்டல

உளவியல் tuition for edexcel / Cambridge AS and A2

Chandima (பெண்) - MSc reading at Coventry university,UK and have experience in field of psychology for 3 years.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு

உளவியல் tuition for edexcel / Cambridge AS and A2
Aquinas College of Higher Studies - கொழும்பு 08

At Aquinas College of Higher Studies we strive to educate our students not only by knowledge but also spiritually, socially and psychologically.
இடங்கள்: கொழும்பு 08

Aquinas College of Higher Studies - கொழும்பு 08