සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

Pre Medical மற்றும் ERPM வகுப்புக்களை

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Janujan Sivapatham (ஆண்)
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 4 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​7​5​2​3​7​2​3​1
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode Pre Medical மற்றும் ERPM வகுப்புக்களை ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
Dear fellows,

I worked as House officer at gynaecology and obstetrics department and was an intern medical officer at internal medicine department. I also worked as a relief house officer at National hospital Kandy eye unit with direct clinical and academic exposure. Currently working as Anaesthesia medical officer at Department of Anaesthesia, Teaching hospital Jaffna.

Are you struggling to understand the complex subjects in your medical degree? Do you need guidance to help you excel in your exams and clinical practice? Look no further!

As a highly enthusiastic doctor with a passion for teaching, I offer personalised tutoring services to students from first year through final year MBBS. With years of experience in both medical practice and teaching, I have a deep understanding of the material and the best methods to help students understand and retain it.

I believe that every student is unique, and my teaching style is tailored to each individual's learning style and pace. I use a variety of teaching methods, including lectures and visuals aids

I interested in a wide range of subjects, including anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, and final year clinical subjects . Whatever your specific needs are, I am here to help.

As a doctor, I understand the financial burden that comes with pursuing a medical degree. I am also willing to adjust my fees for students in need. My goal is to help as many students as possible achieve academic success and become excellent doctors.

do not let your struggles with medical school hold you back. Contact me today to schedule a tutoring session and take the first step towards achieving your goals. let us work together to ensure your success!
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Physiology
Anatomy (Histology, Embryology)
Biochemistry
Pharmacology
Pathology
Microbiology
Parasitology
Statistics
Medicine
Surgery
Paediatrics
Psychiatry
Gynecology and obstetrics
இடம்

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
  • தமிழ்
  • English
விமர்சனங்கள்
Janujan Sivapatham பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry