සිංහල |  தமிழ் |  English
இலங்கை அறக்கட்டளை நிறுவனம்

நிறுவனம்: Sri Lanka Foundation Institute - SLFI is the National centre for Education, Leadership and Training


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
இலங்கை அறக்கட்டளை நிறுவனம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry