2

நகரமொன்றினைத் தெரிவு

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்