தொழில்நுட்ப அறிவியல் SFT

ඩී. එස්. බණ්ඩාර (ஆண்) - BSc. (physical) OUSL.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல், கெலிஒய, மடலே, மஹவ, மெனிக்ஹின்ன

தொழில்நுட்ப அறிவியல் SFT