விஞ்ஞானம் ஐந்து Technology (STF) வகுப்புக்களை

Prabath karunarathne (ஆண்) - Government school teacher, SFT Paper marking examiner.
இடங்கள்: கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி, மடவலபஜார்