உ/த மற்றும் சா/த - கணிதம்

Eroshana (ஆண்) - Technical college Mathematics and Science instructor. Over 9 years teaching experience.
இடங்கள்: கொஹுவல, பெப்பிலியான, பொரலஸ்கமுவ

உ/த SFT வகுப்புக்களை 2020 / 2021

Isanka Saranath (ஆண்) - Physics Special graduate teacher (University of Sri Jayewardanepura) with more than 12 years teaching experience.
இடங்கள்: அல்தேனிய, கடவத்த, கடுவெல, கனேமுல்லை, கம்பஹ, களனி,