உ/த பௌதீகவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல்

Thilina Supun Piyatissa (ஆண்) - BSc [USJP], PG Degree [Reading - USJP].
இடங்கள்: களுத்துறை, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, வாத்துவை, ஹொரன, ஹோமாகம

உ/த பௌதீகவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல்
தொழில்நுட்ப அறிவியல் மற்றும் மீட்டல் வகுப்புக்களை

Kusalani Jayanithya (பெண்) - Completed Diploma in Food Technology. Biology for A/L. Passed the chemistry exams conducted by Australian Chemical College.

தொழில்நுட்ப அறிவியல் மற்றும் மீட்டல் வகுப்புக்களை

 Advertise Here