தனியார் / குழு வகுப்புக்களை - உ/த பௌதீகவியல், சா/த கணிதம், உ/த ETech மற்றும் உ/த Sci.Tech

Eng. KM Rifas (ஆண்) - BSc. Eng(Hons), Mphil Candidate, Lecturer at South Eastern University, Part time Lecturer at BCAS and UBT Campus.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொலன்னாவ, கொழும்பு 10, தேஹிவல