உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT)

Indunil Priyashan (ஆண்) - Conducted by graduate teachers.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தேல்கண்ட, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹோமாகம

உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT)