உ/த SFT வகுப்புக்களை 2020 / 2021

Isanka Saranath (ஆண்) - Physics Special graduate teacher (University of Sri Jayewardanepura) with more than 12 years teaching experience.
இடங்கள்: அல்தேனிய, கடவத்த, கடுவெல, கனேமுல்லை, கம்பஹ, களனி,

விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை தரம் 1 to உ/த

Sadurja Nawaneedakrishnan (பெண்) - BSc, having experience as lecturer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06, கொழும்பு 13, கொழும்பு 15

சா/த கணிதம், உ/த Science and Technology, பௌதீகவியல், இணைந்த கணிதம், City and Guilds Diploma

ஆசிரியர்: Lalith Kumara (ஆண்‍), Qualifications: Bachelor of Engineering, over 6 years experience. Visits: ,கொழும்பு and கம்பஹ suburbs, இலங்கை சனநாயக