உ/த பௌதீகவியல் - 2021 / 2022

Chandimal Liyanage (ஆண்) - BSc (Hons) Engineering [University of Moratuwa], Teacher at Wycherley International School, Gampaha.
இடங்கள்: நுகேகொடை

உ/த பௌதீகவியல் - 2021 / 2022
தரம் 6 to 11 - கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் பயிற்சி

Dilan Chathuranga (ஆண்) - Undergraduate Medical Faculty [University of Colombo].
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 10, தேஹிவல, பன்னிப்பிட்டிய, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, வேரஹர

உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி

Saman Geeganage (ஆண்) - B.Sc, M.Sc.
இடங்கள்: இரத்தினபுர, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ, காலி, கொடகம, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, விஜேராம, வெல்லம்பிட்டிய

உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி
உ/த பௌதீகவியல் சிங்களத்தில் / ஆங்கிலம் Cambridge / Edexcel பௌதீகவியல் சா/த Cambridge Edexcel கணிதம் தரம் 6-11

Nirmal Jayarathna (ஆண்) - MSc (Physics edu) Colombo University (reading), BSc (Special) in University of Ruhuna, Teacher at Hilburn International College.ஹொரன

உ/த பௌதீகவியல் சிங்களத்தில் / ஆங்கிலம் Cambridge / Edexcel பௌதீகவியல் சா/த Cambridge Edexcel கணிதம் தரம் 6-11
உ/த வகுப்புக்களை, IELTS, ஆங்கிலம், ஜப்பானிய மற்றும் கொரிய மொழி வகுப்புக்களை

Global Academy of Further Education - With more than 15 years of experience in the Education Industry, we value our Clients future.
இடங்கள்: நுகேகொடை

உ/த வகுப்புக்களை, IELTS, ஆங்கிலம், ஜப்பானிய மற்றும் கொரிய மொழி வகுப்புக்களை
உ/த பௌதீகவியல் ஆங்கிலம் / சிங்களத்தில் ஒன்லைன் / Home visit

Dilan Vimukthi Obeysekara (ஆண்) - Final year undergraduate in Electrical & Electronic Engineering University of Peradeniya.
இடங்கள்: கண்டி, கம்பஹ, கொழும்பு

உ/த பௌதீகவியல் ஆங்கிலம் / சிங்களத்தில் ஒன்லைன் / Home visit
சா/த கணிதம் மற்றும் உ/த பௌதீகவியல் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Viran Silva (ஆண்) - B.Sc. Special in Physics (Undergraduate), University of Colombo.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு 8, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பலவாட்ட, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

உ/த சிங்களத்தில் மொழிமூலம் பௌதீகவியல் வகுப்புக்களை

Nipun Sandaruwan (ஆண்) - A final year undergraduate [University of Moratuwa].
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பன்னிப்பிட்டிய, பலவாட்ட, பிட கோட்டே, மஹரகம, ராஜகிரிய

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் வகுப்புக்களை

W.X. Sunil Croos (ஆண்) - BSc (Honours), Teaching experience at St. Joseph college, Maradana, Asian Grammar International School (Present occupation).
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

உ/த பௌதீகவியல் பயிற்சி வகுப்புக்களை

Janaka Bandara (ஆண்) - B.Sc. Mechanical Engineering, University of Moratuwa.
இடங்கள்: கொட்டாவை, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, மஹரகம, மாலபே, ஹோமாகம

உ/த பௌதீகவியல் பயிற்சி வகுப்புக்களை
பௌதீகவியல் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Anushka Priyashan (ஆண்) - Graduated from University of Colombo.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, நுகேகொடை, பாணந்துறை, மஹரகம, மொரட்டுவ, ஹொரன, ஹோமாகம

பௌதீகவியல் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
ஒன்லைன் உ/த பௌதீகவியல் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Channa Hatharasinghe (ஆண்) - Physics Special Graduate from University of Sri Jayawardenepura.
இடங்கள்: கொழும்பு, கொழும்பு 06, நுகேகொடை

உ/த பௌதீகவியல் இணைந்த கணிதம் வகுப்புக்களை

Shehani Aththanayake (பெண்) - Electrical engineering undergraduate in university of Moratuwa
இடங்கள்: கொட்டாவை, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, மொரட்டுவ

Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 7 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

Online பயிற்சி வகுப்புக்களை - உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல்

Shakya Kudahetty (ஆண்) - BSc in Biomedical science undergraduate, a public speaker, former science teacher in an international.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 3/4/6, நுகேகொடை

Online பயிற்சி வகுப்புக்களை - உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல்

 A/L ICT Online Classes