உ/த தர்க்கம்

Lalindra Wijeyeratne (ஆண்) - Assistant Lecturer in Department of Philosophy, University of Kelaniya., B.A Philosophy (special) / Masters in Philosophy.
இடங்கள்: கல்கிசை, களுத்துறை, கொழும்பு 06

உ/த தர்க்கம்