சீன மொழி - தரம் 1 to 10 சா/த மற்றும் உ/த வகுப்புக்களை

Hasni Marasinghe (பெண்) - Chinese special degree in University of Kelaniya. Followed teaching Chinese course at Tianjin normal University in China.
.இடங்கள்: கொஸ்வத்த, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பலவாட