சீன மொழி மற்றும் இலக்கியம் - தரம் 5 to 10 சா/த மற்றும் உ/த

Hasini Nandula Edirisinghe (பெண்) - Chinese Special degree - university of Kelaniya, followed teaching Chinese course in Chongqing Normal University in China.
இடங்கள்: கம்பஹ, நிட்டம்புவ, பத்தரமுல்

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்