வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் உ/த வணிக, சந்தைப்படுத்தல் HRM, AAT, Business, சட்டம் முகாமைத்துவம்

Piyumi (பெண்) - BSc. Management (finance) special degree with Second Class Upper division.
இடங்கள்: இரத்தினபுர

வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் உ/த வணிக, சந்தைப்படுத்தல் HRM, AAT, Business, சட்டம் முகாமைத்துவம்
G.C.E. சா/த மற்றும் உ/த ஆங்கிலம்

Nawrath Jalill (ஆண்) - TKT (University of Cambridge), CELTA (University of Cambridge).
இடங்கள்: அம்பலண்டோட, இரத்தினபுர, எம்பிலிபிடிய, காவத்த, தங்காலை, திஸ்ஸமஹராமை, பெல்மடுல்ல, ஹம்பண்டோட

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் ஐந்து Cambridge மற்றும் உள்ளூர்

Karu Udawela (ஆண்) - BA English, PGD in TESL, MA English, Lecturer in English Teacher Training College, Senior Lecturer at SLIATE.
இடங்கள்: இரத்தினபுர

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் ஐந்து Cambridge மற்றும் உள்ளூர்

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்