கணக்கியல், ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம்

Hemantha Jayewardene (ஆண்) - English Specialist Trained, Retired from Govt. Teaching. Served at Leading schools in Colombo.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ, கொழும்பு, சிலாபம், புத்தளம்

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்