ஆங்கிலம் பயிற்சி - IELTS, Cambridge சா/த, உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

Gamini Jayalath (ஆண்) - 10 years of teaching English in government schools in Sri Lanka and over 20 years of experience overseas.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பளை, கம்பஹ, களுத்துறை, குன்னேபன,