தரம் 1 - 13 ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை

Nishani Nawarathne (பெண்) - Teacher at a leading International School, Dip. In English language (NIBM Sri Lanka), BSc(ug) OUSL.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல்

ஆங்கிலம் பயிற்சி - IELTS, Cambridge சா/த IGCSE, உள்ளூர் 6-A/L

Gamini Jayalath (ஆண்) - An English graduate with special English teacher training at English teachers' college, Peradeniya.
இடங்கள்: கண்டி, கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, மடலே

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்