ஆங்கிலம் மொழி / இலக்கியம் வகுப்புக்களை / ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Kumudu School Of English - Secured environment, homely, use new technology in presenting lessons.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி

ஆங்கிலம் இலக்கியம் தனியார் / குழு வகுப்புக்களை

Rohana C Fernando (ஆண்) - B.A. in English (Peradeniy), M.A. in English (Kelaniya), TESOL, Retired Teacher with Marking experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி

ஆங்கிலம் இலக்கியம்

R. Gunawardane (ஆண்) - BA (EN) University of Kelaniya, DETE University of Colombo, ACCT - IATA - Montreal,Canada
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, நுகேகொடை, நேகோம்போ

ஆங்கிலம் இலக்கியம்
சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - சா/த மற்றும் உ/த (ஆங்கிலம் | பொருளியல் | வர்த்தகக் கல்வி)

M.S.Mohamed Imthiyas (ஆண்) - BBA (Hons) sp. in Marketing, Certificate in BA (CIMA).
இடங்கள்: அக்கரைப்பற்று, அம்பாரை, கண்டி, கல்முனை, கொலன்னாவ, கொழும்பு, தேஹிவல, நிந்தவூர், பழமுனை, பேருவளை, மாவனல்லை

ஆங்கிலம், பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - கண்டி

Achini (பெண்) - Currently working as a government English teacher and former English instructor at university of Moratuwa.
இடங்கள்: கண்டி

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Shantha Nimal Bandara Attanayake (ஆண்) - BA in English and English Language Teaching.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் குழு / தனியார் வகுப்புக்களை - கண்டி

Smart English Academy - After O/L and A/L English Courses, Adults Speaking Courses, Kids English Courses (Elocution), Grade 1 to A/L.
இடங்கள்: கடுகஸ்தோட்டை

ஆங்கிலம், Advanced English and Spoken classes

Dhammika U Pushpa Kumara Gamage (ஆண்) - BA [Hons.] Sp. in Psychology [English medium - University of Peradeniya], Diploma in English, PGD in TESL [Reading].
இடங்கள்: கண்டி, பெராதெனிய

English Tutoring for A/L, Undergraudates, Professionals - Individual/Group

Government trained teacher, University lecturer with foreign teaching experience. இடங்கள் கண்டி and suburbs