ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Withanage (பெண்) - BA (Honours) English, Former lecturer at SLIIT, Currently works at University of Sri Jayewardenepura..
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை

அனைவருக்கும் ஆங்கிலம்

St. Michaels Academy - 10 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, தேஹிவல

ஆங்கிலம் /தமிழ் / கணிதம் மற்றும் சிங்களத்தில் வகுப்புக்களை - பிலியந்தலை

Yasitha Nuwan Medagama (ஆண்) - Classes conducted by Trained school teachers, British qualified English teachers.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, கெஸ்பேவ, கொழும்பு, கோனபொல, பண்டாரகமை

ஆங்கிலம் /தமிழ் / கணிதம் மற்றும் சிங்களத்தில் வகுப்புக்களை - பிலியந்தலை
ஆங்கிலம் பயிற்சி - IELTS, Cambridge சா/த, உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

Gamini Jayalath (ஆண்) - 10 years of teaching English in government schools in Sri Lanka and over 20 years of experience overseas.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பளை, கம்பஹ, களுத்துறை, குன்னேபன,

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

Srilal Mendis (ஆண்) - Diploma in Advanced English (UOC), Advanced Certificate in English (OUSL), Advanced Communicator (Toastmasters International, USA)..
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை

ஆங்கிலம் இலக்கியம் சா/த மற்றும் General ஆங்கிலம் (சா/த மற்றும் உ/த) தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை

Jeewani Priyangika (பெண்) - Teacher at Government schools for over 20 years. Examiner at O/L and A/L English Language paper.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு

ஆங்கிலம் - IELTS, பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், தரம் 5 - உ/த

Sanjeewa Thushara (ஆண்) - Diploma in English.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு

Teacher of General subjects [English Mediam]

A qualified tutor (Diploma in Primary Education, Diploma in English) conducts lessons in Nagoda, களுத்துறை South