ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை

Yasitha Nuwan Medagama (ஆண்) - Classes are conducted by well educated and experienced teachers.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை
பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை - பாணந்துறை

Jagath Kumara (ஆண்) - A professionally qualified Graduate and experienced University Teacher.
இடங்கள்: பண்டாரகமை, பாணந்துறை, வாத்துவை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்