ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE

Edwin Mendez (ஆண்) - Trinity/Guildhall, London registered highly qualified teacher with over 25 years teaching experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத

ஆங்கிலம் இலக்கியம்

Ravi Gunawardane (ஆண்) - BA(en) [University of Kelaniya], DETE [university of Colombo], ACCT - IATA - Montréal.
இடங்கள்: கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, நேகோம்போ

ஆங்கிலம் இலக்கியம்
ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன் - கடவத்த, கண்டி, கொழும்பு, நுகேகொடை

Be a fluent natural Speaker, Easy charges, 100% guaranteed results, 100% Spoken, 100% Practical.
இடங்கள்: கடவத்த, கண்டி, கொழும்பு, நுகேகொடை

ஆங்கிலம், கணிதம் and IT classes

Started in 2015, OCEIT is exclusively for those who strive to overcome their English language barriers.
இடங்கள்: நேகோம்போ

ஆங்கிலம் classes for International/Local syllabus and Professionals

Chandrasena Samarakkody (ஆண்) - Have coached students for Cambridge examinations for 5 years in Maldives, 23 years of teaching experience in Sri Lanka.
இடங்கள்: கந்தானை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, மிரிகம, வா

ஆங்கிலம் Coaching for School Children, Adults, Professionals and Teachers

Noel Perera (ஆண்) - MA in TESOL [University of Southern California], Instructional Designing for e-learning [University of Maryland].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கட்டுநாயக்க, குரன, நேகோம்போ

ஆங்கிலம் Coaching for School Children, Adults, Professionals and Teachers

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்