ஒன்லைன் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Jerome Perera (ஆண்) - Aa CELTA-qualified English teacher with 15 years of teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, வாட்டல

ஒன்லைன் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE

Edwin Mendez (ஆண்) - Trinity/Guildhall, London registered highly qualified teacher with over 25 years teaching experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத

ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE
ஆங்கிலம் இலக்கியம்

R. Gunawardane (ஆண்) - BA (EN) University of Kelaniya, DETE University of Colombo, ACCT - IATA - Montreal,Canada
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, நுகேகொடை, நேகோம்போ

ஆங்கிலம் இலக்கியம்
ஆங்கிலம், கணிதம் and IT classes

Started in 2015, OCEIT is exclusively for those who strive to overcome their English language barriers.
இடங்கள்: நேகோம்போ

ஆங்கிலம் classes for International/Local syllabus and Professionals

Chandrasena Samarakkody (ஆண்) - Have coached students for Cambridge examinations for 5 years in Maldives, 23 years of teaching experience in Sri Lanka.
இடங்கள்: கந்தானை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, மிரிகம, வா

ஆங்கிலம் Coaching for School Children, Adults, Professionals and Teachers

Noel Perera (ஆண்) - MA in TESOL [University of Southern California], Instructional Designing for e-learning [University of Maryland].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கட்டுநாயக்க, குரன, நேகோம்போ

ஆங்கிலம் Coaching for School Children, Adults, Professionals and Teachers