சா/த மற்றும் உ/த ஆங்கிலம்

Kavisha Banadaranayaka (ஆண்) - B.A English [University of Kelaniya], Dip, Ad Dip (B.W.E.A), Dip, Ad Dip (L.B.S).
இடங்கள்: உடுப்பி, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கடுவெல, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு,

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்