ஆங்கிலம் மொழி / எலெக்டியுஷன் / IELTS / பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் / சங்கீதம் வகுப்புக்களை

Ms. K.Perera (பெண்) - British qualified International school teacher, Diploma in English, Associate Diploma in teaching speech and drama (Elocution).
இடங்கள்: கடவத்த, கிரிபத்கொட, தளுகம, மகார

ஆங்கிலம் இலக்கியம்

R. Gunawardane (ஆண்) - BA (EN) University of Kelaniya, DETE University of Colombo, ACCT - IATA - Montreal,Canada
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, நுகேகொடை, நேகோம்போ

ஆங்கிலம் இலக்கியம்
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

S. Weerasekara (பெண்) - Bachelor's Degree at University of Kelaniya, DELF diploma holder, Former Visiting Lecturer at University of Kelaniya.
இடங்கள்: களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு 04

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் சா/த உ/த

A graduate teacher conducts home visiting classes.
இடங்கள்: கடவத்த, களனி, கிரிபத்கொட, வாட்டல

ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, வர்த்தகக் கல்வி, Civics Tuition

ஆசிரியர்: Dharmasri Liyanage (ஆண்‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de ,கொழும்பு], DELF

Teacher of ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் கணிதம் தரம் 3 to சா/த (Edexcel / Cambridge / உள்ளூர்)

Erandi Herath (பெண்) - Well experienced English language trained teacher with 32 years of experience.
இடங்கள்: கடவத்த, கனேமுல்லை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, ராகமை, வாட்டல

பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - கிரிபத்கொட

Dharmasri Liyanage (ஆண்) - University Degree, DELF.
இடங்கள்: கிரிபத்கொட

British Teacher Training College - கொழும்பு 4 and கிரிபத்கொட

நிறுவனம்: British Teacher Training College - Trained over 2000 students,, Over 20 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கிரிபத்கொட, கொழும்பு 04

IELTS, Spoken English - 16 Days / School Syllabus

ESOL and SESOL Certified Facilitator conducts lessons in ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக

Spoken English, IELTS and School Syllabus

ஆசிரியர்: Malinda Wijayasinghe (ஆண்‍) - 6 years experience in private tutoring, worked in government and private institutions as an English Language teacher.

ஆங்கிலம் for grade 6 to A/L and Spoken English classes

Viraj Ashok (ஆண்) - ACMA, 10 years experience as a professional in Private Sector, Recorded 92% pass rate.
இடங்கள்: கடவத்த, கிரிபத்கொட, பியகம