பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - கிரிபத்கொட

Dharmasri Liyanage (ஆண்) - University Degree, DELF.
இடங்கள்: கிரிபத்கொட

ஆங்கிலம் இலக்கியம்

Ravi Gunawardane (ஆண்) - BA(en) [University of Kelaniya], DETE [university of Colombo], ACCT - IATA - Montréal.
இடங்கள்: கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, நேகோம்போ

ஆங்கிலம் இலக்கியம்
சா/த மற்றும் உ/த ஆங்கிலம்

Kavisha Banadaranayaka (ஆண்) - B.A English [University of Kelaniya], Dip, Ad Dip (B.W.E.A), Dip, Ad Dip (L.B.S).
இடங்கள்: உடுப்பி, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கடுவெல, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு,

ஆங்கிலம் மொழி / Elocution / IELTS / Spoken ஆங்கிலம் / சங்கீதம் வகுப்புக்களை

Ms. K.Perera (பெண்) - British qualified International school teacher, Diploma in English, Associate Diploma in teaching speech and drama (Elocution).
இடங்கள்: கடவத்த, கிரிபத்கொட, தளுகம, மகார

ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, வர்த்தகக் கல்வி, Civics Tuition

ஆசிரியர்: Dharmasri Liyanage (ஆண்‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de ,கொழும்பு], DELF

ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன் ஆசிரியர்

ஆசிரியர்: Hasina Ridhwana (பெண்‍) - 4 years experience, Advanced Diploma in English, BCS-HEQ.
Visits: கடவத்த, ராகமை, கனேமுல்லை, வாட்டல, கிரிபத்கொட

ஆங்கிலம் for all grades, சா/த, உ/த, IELTS

Ekanayake (ஆண்) - Home visit English lessons for all grades by an experienced tutor.
இடங்கள்: கிரிபத்கொட

British Teacher Training College - கொழும்பு 4 and கிரிபத்கொட

நிறுவனம்: British Teacher Training College - Trained over 2000 students,, Over 20 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கிரிபத்கொட, கொழும்பு 04

IELTS, Spoken English - 16 Days / School Syllabus

ESOL and SESOL Certified Facilitator conducts lessons in ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக

Spoken English, IELTS and School Syllabus

ஆசிரியர்: Malinda Wijayasinghe (ஆண்‍) - 6 years experience in private tutoring, worked in government and private institutions as an English Language teacher.

ஆங்கிலம் for grade 6 to A/L and Spoken English classes

Viraj Ashok (ஆண்) - ACMA, 10 years experience as a professional in Private Sector, Recorded 92% pass rate.
இடங்கள்: கடவத்த, கிரிபத்கொட, பியகம

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்